podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dotknutá osoba:

Obchodné meno: ............................................................

IČO: ...................................................................................

Miesto podnikania: .........................................................

Tel. číslo ...........................................................................

Email: ...............................................................................

Číslo účtu: .......................................................................

(ďalej len „Dotknutá osoba“)

udeľuje súhlas

MERCATO SK s.r.o, so sídlom Nitrianska cesta 26, Trnava, , PSČ 917 00, IČO: 51870321, (ďalej aj „Firma“) na spracovanie svojich osobných údajov v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, IČO, miesto podnikania, email, telefónne číslo, číslo účtu vedeného v banke.

Dotknutá osoba svojim podpisom na tomto súhlase výslovne vyhlasuje, že pred udelením predmetného súhlasu so spracovaním jej osobných údajov dosiahla vek 18 rokov.

Dotknutá osoba udeľuje Firme svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely výkonu činnosti sprostredkovanie obchodu s textilným tovarom, potrebami pre domácnosť, bižutériou, koženou galantériou, kozmetickými výrobkami, potrebami pre dopravu a šport; veľkoobchod s textilným tovarom, potrebami pre domácnosť, bižutériou, koženou galantériou, kozmetickými výrobkami, potrebami pre dopravu a šport; maloobchod s textilným tovarom, kozmetickými výrobkami a bižutériou. Dotknutá osoba udeľuje Firme svoj súhlas s poskytnutím jej osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám, pričom za tretiu stranu sa na účely tohto súhlasu považujú advokátske kancelárie, banky, zmluvní partneri vykonávajúci prepravu tovaru, sprostredkovatelia.

Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že jej boli pred udelením tohto súhlasu poskytnuté: identifikačné údaje a kontaktné údaje Podnikateľa a zástupcu Podnikateľa, ak bol poverený; kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak bola určená; účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov; identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcov; informáciu o tom, že Firma nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny.

Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že jej boli pred udelením tohto súhlasu poskytnuté informácie o: dobe uchovávania osobných údajov; práve požadovať od Firmy prístup k osobným údajom týkajúcich sa Dotknutej osoby; práve na opravu osobných údajov; práve na vymazanie osobných údajov a práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov; práve namietať spracúvanie osobných údajov ,ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov; práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že na strane Podnikateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje Firme, avšak bez uvedeného nie je možné nielen dosiahnuť účel predmetnej zmluvy, túto nie je možné ani platne uzatvoriť, ale nemôže dôjsť ani len ku vzniku zmluvného vzťahu medzi Firmou a Dotknutou osobou.

Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že jej boli pred udelením tohto súhlasu okrem vyššie uvedených informácii boli poskytnuté aj všetky ostatné informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach pri spracovaní osobných údajov podľa § 19 a nasledujúcich zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že ňou poskytnuté údaje sú presné, pravdivé a aktuálne.

Dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú a tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu Dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov, odporúčame tento písomne zaslať na adresu miesta podnikania firmy, alebo na jej emailovú adresu: mercato@guess-underwear.sk

 

V ................................ dňa.................................

 

.................................................

podpis dotknutej osoby